Rozhovor s ndR č.2- Kcnk (2007-06-12 18:36:32)   
-
Tak konečne po dlhšom čase sa hlásim s ďalším prekladom rozhovoru z Xtreme-Jumps. Tento raz si zobrali do parády ndR-ho a pýtali sa veci ohľadom jeho odchodu z KZ scény. Originál nájdete po prihlásení sa na XJ -tu-. Otázky sa pýtal scary.

-

Vitaj Yohan môj kamoš. ?o tak sa na začiatok predstaviť tým ktorí ťa nepoznajú? (Ak takí existujú).
Ahoj ahoj, ako si povedal volám sa Yohan Gonzalvo, skoro 18 ro?ný, žijem v Paríži vo Francúzku. Mám psa a volám ho Baïko, rád chodím von s priate?mi, skateboard, snowboard alebo basketbal. A milujem svoju terajšiu priate?ku. [komplexné predstavenie :-o]

?o si robil donedávna? Neuploadol si žiadne demá?
Nedávno som prestal so skákaním (mesiac dozadu), Steam je odinštalovaný a som takto š?astný. Síce som neposlal žiadne demá, ale stále mám nie?o v zálohe. Možno ich pošlem neskôr.

Zaujímalo by ma Yohan, ako dlho si jumpoval a na ako dlho vidíš tento odchod?
Za?al som skáka? na konci augusta 2005, pred 19 mesiacmi pre zaujímavos?! Rozhodol som sa presta? s kz nieko?ko krá? (presne 2-krát), ale vždy som sa vrátil pretože sa ma všetci snažili motivova?. Ale teraz to nie je falošný odchod, odinštaloval som Steam a zmazal skoro všetkých na MSN (samozrejme iba jumperov :P), to som urobil pred mesiacom.

Yohan, ?o do pekla ?a priviedlo k rozhodnutiu presta? s kz?
Myslím, že som bol na vrchole, videl som všetko, urobil som všetko, poznám skoro všetkých.. Iba sa ?a spýtam, a komunity tiež, povedzte mi pre?o mám pokra?ova? pri tom ?o som dosiahol? Som už starý, a musel som prenecha? miesto vychádzajúcim hviezdam (zocker, brian, Jurpo napríklad).

Stratil si motiváciu? Ak hej tak pre?o?
Pred stopnutím.. áno stratil som tiež motiváciu. Nechcem, aby to vyznelo zle, ale stále to bolo iba o tom zhady, zhady, zhady, porazi? ho.. Bolo to naozaj otravné! Vrátim sa iba ak.. súpermi budú T3dBundy, a0ke alebo tarGet :-P

Pre?o si myslíš, že tento boj bol iba medzi tebou a zhady-m? Ak si dobre pamätám, tak to vzniklo preto, že zhady porazil okolo 7-8 tvojich dém alebo tak ne jak, správne?
Pretože sme si boli podobný. Nechceli sme prehra?, aj ke? každý vravel opak, ke? ten druhý poslal 7-8 dém, tak sme sa šli z toho zblázni?! Boli sme na seba milý iba kvôli komunite, ma? v komunite „dobrý image“.. Je to šialené, správali sme sa ako Hollywoodske hviezdy. Sme iba hrá?i pri po?íta?i, tu nie je ni? porovnate?né s životmi hviezd.. Nedokážem pochopi?, pre?o a ako tak vä?šina ?udí myslí. Ja by som tiež tak myslel :-). Viem, že rozprávam až moc, ale cez toto interview je to posledná šanca ako poveda? všetko, ?o som predtým nebol schopný poveda?.

Mal by si poveda? všetko, prosím pokra?uj v tvojom príbehu.
Hmm.. najvtipnejšie je správanie proClimbera. Všetci (vä?šina) sme ako deti. Stále je tu vojna o rekordy, ale na oko sme milí a dobrí pred komunitou. Sme pokrytci! Áno, povedal som „my“, pretože ja tam patrím (teraz už nie) tiež. Každý hádže špinu na každého, ale hlavne za jeho chrbtom! To je to ?o odsudzujem, ke? sa správame ako v Hollywoode.

Sú tam aj iné skupiny ?udí? Ak hej, ku ktorej si patril ty?
Samozrejme, že je tu ve?a skupín.. Ako všade, ale pozor: nikdy som nezhrnul a nehovorím, že všetci sú pokrytci! Je tu jedna hlavná skupina „Hollywoodsky svet“ (milujem túto frázu :-D) a zopár malých skupín. Niektoré sa delia pod?a krajiny, ale toto je normálne! To kvôli jazyku.. Osobne, pokúšal som sa by? vo všetkých! Som spolo?enský a rád chatujem s každým, dozvedie? sa nie?o o krajine a jej zvykoch. Myslím, že mám š?astie takto ?ahko komunikova? s komunitou, kvôli tomu, že som odišiel. Hlavný problém je, že každý mi vraví zlé veci/urážky na druhých.. A ja som vždy uprostred, ako v zemi nikoho po?as vojny. Ale toto už sem nepatrí ^^.

Ako vnímaš komunitu teraz, tesne pred tým ako nás opustíš? Je to zni?ujúce a zlé alebo je tu nie?o, ?o ti bude chýba?? Priate?stvo medzi hrá?mi, pocit by? jeden z najlepších, v nie?om?
Práve som š?astný, že som prestal skáka?! Môžem ži? normálne a chcem ma? prospech zo života, moja rodina, moja priate?ka, moja budúcnos?.. Cítim sa uvo?nený. Priznávam mám rád túto komunitu, všetci ste v pohode chalani ;]. ur?ite mi nie?o bude chýba?, ale to je vždy tak. Rozhodol som sa presta?, preto to celé prijímam bez vý?itiek. Naj?ažšie je ís? dopredu, zdokona?ova? sa a pritom nemyslie? na minulos?. Akurát prechádzam zlomom v mojom živote a nechcem ho prespa?. Na rovinu, je mi jedno by? jeden z najlepších (to je pravda), chcel som by? climbing superstar, ke? som za?al uploadova? demá, ale teraz mi to je jedno, nech si ?udia myslia ?o chcú. Snažím sa by? dospelý a menej detinský v kz a komunite: to je to ?o robím teraz.

Myslíš si že komunita je detinská? Ak hej tak ako to dopadá na komunitu?
Hmm, ve?mi ?ažko poveda? vec, ktorú vieš: som 17 ro?ný a nemôžem to súdi?, nie som taký skúsený a som stále tínedžer! Ale všimol som si nie?o.. V každej ve?kej internetovej komunite je ve?a nevyspelých ?udí! Nevyspelý sú tí, ?o ich všade vidíme. Premyslite si ?o som povedal a posú?te samy. Samozrejme, že to má dopad! Dospelí sa snažia osta? v menšej skupine, nie vystupova? v celej komunite. Totiž komunita môže ma? zlý imidž spôsobený verejnos?ou a/alebo nová?ikmi.

Práve si povedal, že komunita je známa nezrelými de?mi, správne? To je faker, ja, maxeh, MC-sk8r, soulfather a iní, ktorých si zhrnul do tejto kategórie.
Nepovedal som, že osadenstvo XJ sa ráta tiež, myslel som na pár ?udí, ktorí stále píšu kraviny, linkujú alebo love baba love bubu at? at?, vieš koho myslím, ve?a chalanov, však sa len pozri na chatbox.

Cítil si sa pod nejakým tlakom, že si robil všetky tie demá, vnímal si ?udí okolo teba, zhady-ho a komunitu, že by ta hnali do toho?
Áno, ke? chcete by? na vrchole, musíte robi? rekordy vždy a všade, stále si za po?íta?om.. Áááále síce zveli?ujem, ale je to tak. Všetci stále o?akávajú tvoje demá. Stále dúfajú, že pwn-eš[pwn - ownage - prevláda?, vlastni? nie?o ako jediný] nejaké über demo alebo prekonáš rekordy z minulého týžd?a. Každý de? dostaneš otázky alebo maily oh?adom nahrávania dém. Ale musím pripusti?, že záležalo aj na mne: nenechám niekoho prekona? moje demá. Napríklad, ak zhady prekoná mojich 10 rekordov, jediné ?o ma potom zaujíma, prekona? tie jeho rekordy.

Ale aký to bol pocit, ke? si si uvedomil, že si jeden z najlepších hrá?ov doteraz? Musel to by? dobrý pocit.
Haha je zaujímavé, že som sa nikdy necítil ako jeden z najlepších jumperov, verte, ale ja sa nechcem hra? na nejakú superstar: bol som hrá? za obrazovkou.. Nikdy som si to neuvedomoval. Ale napriek tomu je to dobré, každý je tvoj priate? at? at? :-D

Ale aj tak si bol jeden z najlepších, ak nie najlepší - ako si sa cítil, ke? si všetko ?o si mohol urobil na jednotku, by? na vrchole.
Myslím si, že som mohol urobi? viac! Lepšie ?asy, viac dém.. Ni? ma neprekoná, naš?astie som perfekcionista :-D Akoko?vek som dobrý, aj tak mam uznanie od komunity.

?o sa stalo ak si uploadol demo, ktoré nebolo až také dobré?
Navonok som bol š?astný kvôli komunite, ale vnútri som cítil, že to nebolo všetko, ?o som mohol urobi?. Mám ve?a nevydaných dém práve kvôli tomu, nechcem ich posla? kvôli slabým ?asom. Ale odpove? na tvoju otázku je, že som nebol rád.

Ke? si bol na vrchole ako jumper, ?o bolo tvojou hlavnou prioritou v robení rekordov, bolo to ve?a rekordov na náhodných mapách alebo dobré ?asy na pár dobrých mapách?
Na za?iatku som chcel robi? iba ?ahké mapy, ale ku koncu som preferoval skôr dobré mapy, ktoré mám rád! Okrem za?iatku, som nikdy nechcel ma? 300xxx rekordov.

V normálnom živote ?a tvoji kamaráti poznajú ako proKZ jumpera alebo ako v pohode chalana menom Yohan?
V reálnom živote neexistuje nijaký ndR a ani nebude. Hmm, troška klamem, moja rodina vie o „ndR“. Mama sa stále smeje na správach od fanúšikov, môj otec nechápe ako dokážem tak rýchlo pohybova? prstami a zaú?am môjho brata do umenia skákania! Ak bude pokra?ova?, nebu?te prekvapený, ke? ho uvidíte v top5. No realita je realita a virtuálny svet je virtuálny svet. Myslím, že to nesmiem mieša?.

Yohan, máš ob?úbené demo? Ak hej, pre?o? A aké sú kritéria pre dobré demo?
Samozrejme mám ob?úbené demo! Je to kz_man_madnes[hard] od loty-ho, pretože je jeden z mojich najob?úbenejších (s a0ke), a pretože porazil tú mapu s brutálnym strafeom! K?udne dokáže prejs? tú mapu so zavretými o?ami! Dobré demo? hmmmm.. ?as sa neráta, pod?a m?a. S nudným/škaredým štýlom, dokonca ak aj pwn-ete kz_sandblock za 5:50, demo nebude dobré.. Štýl > [prevláda nad] Prevedením. Ke? hovorím o štýle, tak myslím strafe, transition, bunnyhop, zopár extra trikov (bunnyhop dozadu napríklad) at? at?.

Kto má, pod?a teba, najlepší štýl? Vrátane teba samozrejme.
Nikto ;] limity máp sú aktuálne nedosiahnute?né, nikto nemá taký skill, aby perfektne prebehol hocijakú mapu (nerátam malé mapy ako cg_coldbhop at?). Perfektné demo nesmie ma? žiadne chyby, využi? všetky možné bunnyhopy, všetky skratky, über rýchlos? a über transitions. By ma zaujímalo, kto tak ská?e? Zatia? nikto taký neexistuje. Každý sa špecializuje na nejakú svoju mapu, preto nemôžem poveda?, kto je najlepší.

Videl si nové tarGet-ove demo? Tomu už k tomu nemôže ve?a chýba?, že?
Samozrejme som ho videl u kamaráta! Priznávam, že tam bežal ve?mi pekne, ale nejako ma neohromilo. Nebol som šokovaný tak, ako ve?a ?udí, ke? som ho videl. Pravdu povediac neviem ?i je blízko perfektnému demu. Za?ala som skáka? v polovici roku 2005, videl som vo svojom „živote jumpera“ už ve?a vecí a nikdy neviete ako sa skákanie vyvinie! Je skoro dokonalé s doterajšou technikou skákania, ale na budúci rok alebo ten ?alší nebude.

Bol by si schopný prekona? ten rekord?
Každý je schopný prekona? všetky svetové rekordy.. K?ú?om je cvik! Aj skill sa ráta, ale s tréningom môžeš ovládnu? všetky svetové rekordy.. Ja to práve teraz nedokážem, s tréningom hádam hej. Kto vie?

Teraz ke? si skon?il, ?o budeš robi??
Ostanem aktívny na webe a IRC! Rád pomáham lamám a oni si radi nechajú poradi? :-P, ur?ite sa nebudem tak ?ini? ako pred tým, ale ostanem niekde naokolo. Tiež som za?al jumpova? aj v CS: Source, je to haluz by? za?iato?ník! Som neznámy, nikto ma neotravuje, som potichu.. Ve?mi príjemné :-P

No dobre Yohan, myslím, že je ?as aby sme ukon?ili náš rozhovor. Je ?as poveda? zbohom jednému z najlepších jumperovi, ktorého KZ svet zažil, ak nie najlepšiemu. Maj sa Yohan za všetkých jumperov na svete, bola to ?es? ma? ?a nablízku, ukazova? ako sa má hra?! Nejaké posledné slova fanúšikom, priate?om - nepriate?om?
Predovšetkým chcem pobozka? špeciálne diev?a, ona vie. BIG UP celému CXG teamu (loty, donakos, Perfo, Free, Himuraken, jeflefou, milo, c_Ye, Bhaal, caps, BlaYers, DjMams, Rominou, spolix and JLeO01), ve?a z nich sa mi stalo dobrými priate?mi! a0ke pretože si stále pre m?a ten naj. TROCH špeciálnych týpkov, s ktorými som sa podie?al na mnohých veciach.. Scary, faker a maxeh! tarGet, omilo, rayla, zhady, brian, Z0ck3rOO7, tjubby, ichirou, sbzvnl, mxdc, simen.007, sasAna, Frei (ou pas), kimo, Gorzine, T3dbundy, oddysseus, rad0n, eXcaL, stukad, dEMolite, DHT-, soul|ftw, crush, FragGyver, JanniK, In[10]sE, MeTqLik, AvAtAr, ikki, NiconeN, Smallmuck, TheBiShOp, Tonic, mypTx, thopa, Psycho, Maxhhoz, HerloTz, @p, nipper, HoHo^, Micron, X-Ray, Lap1nou, Lolz, Np_O, anny0, REMYY, euro, Nightnoob, Playmo and Mj`.. CXG, kz.CFL, KZFR, KZCN, C-ARG, Pyk.kz a INSILIO.net! Špeciálný pozdrav pre môj oficiálny fake, nendR! (ur?ite som zabudol na mnoho ?udí, verím, že mi to prepá?ite :-)) V?aka všetkým, ktorí ma podporovali! Tiež by som rád po?akoval osadenstvu Xtreme-jumps za zobratie ma medzi seba na nieko?ko mesiacov! Ak sa chcete s nie?ím poradi?, nehanbite sa a opýtajte sa! Nehryziem =) Žite svoje životy a nemárnite ?as týmito kravinami! Je tu to?ko pekných vecí vonku, verte mi ;P A na koniec, v?aka tebe scary za interview.

Nerobte si z ni?oho hlavu!

Yohan

Vždy si tu vítaný partner, ostaneš v našich mysliach navždy.


zdroj: Xtreme-Jumps
-
preložené špeciálne pre Freedyho, moje komentáre nájdete v hranatých [] zátvorkách, v?aka [verím] že ste sa pre?ítali až sem :?)
Komentáre (17) | Pridať komentár | Prečítané 2121-krát
Komentáre
#1- neppo  12.06.2007 18:50:46  
-oemdzi trapko... za to ze je jeden z naj rozprava miestami kreposti... sprava sa naozaj ako hollywoodska hviezda... "...rad pomaham lamam..." - nie kazdy je skill... je to ubohe aby sa mu niekto prosikal... THUMPS DOWN :@ ja mam pomaly 19 a nie som vobec skill... na to aby som sa citil ako hviezda nepotrebujem dema a rekordy... som skill sam pre seba a to mi staci...
#2- Kcnk  12.06.2007 19:04:06 
-j ja tak isto - ... ja som nikdy neskakal pre rekordy [sice je to asi pretoze som to nidky nevedel tak dobre]... ale plne s tebou suhlasim ... je to len male dieta ktore dorasta zacina si uvedomovat o com je zivot ale zase musis to brat tak ze mu narastlo ego ked ho uz len prijali medzi XJ crew -... alebo to robi ta Hip-Hop satka xD
#3- neppo  12.06.2007 19:11:37 
-ale ma pravdu ze su v XJ skoro vsetci namysleny... hlavne big admini a velky rekordery... nie raz som potreboval adminovsku pomoc a neozval sa nikto... a nevravim este "-rofi" jumperi... su to len rekordy... chleba lacnejsi nebude... akurat ze ich teraz kazdy pozna... o par rokov to bude mozno minulost... mozno
#4- zMYsel  12.06.2007 19:30:41 
-ja neskacem pre rekordy ja skacem na rekordy iba na zumpe
#5- neppo  12.06.2007 19:55:39 
-lol zmysel -
#6- bakeLit  12.06.2007 19:59:23 
---- Já skáču teda 4fun pro nic jinýho pro 4fun -
#7- bakeLit  12.06.2007 20:34:31 
-Když to odinstaloval ať mi dá svůj account ---
#8- neppo  12.06.2007 20:39:58 
-bk-kl co si neni ??? on sa hrava stale... a mozno mu prepne a vytvori si new nick a bude posielat dema... trapak :@
#9- okL  12.06.2007 20:54:43 
-mas nieco proti ndR`? neppo ?-
#10- liKo  12.06.2007 21:08:14 
-Nevim proc takove razantni kroky, ono k tomu ma kazdy svoje duvode.. at uz sou jakekoliv a ze mu je 18 a je stary -, mi je 23 a skacu stale, skacu uz pekne dlouho (sice s pauzami casem to chce odpocinek, ale abych mazal steam atd ???), mozna sem nikdy nemel takove ambice stat se imba svetovym jumperem a mozna proto me to stale bavi -
#11- liKo  12.06.2007 21:11:00 
-Navic osobne nic proti ndR ale on je pro me takovy youngskill jakasi mlada generace. Ja mel uplne jine vzory.. typu supa, goateh atd.. vsechno ostatni uz sou "low" pro me xD
#12- zMYsel  13.06.2007 08:47:01 
-ja vzor nemam ja sa pozrem do zrkadla sa tam mam vzor -
#13- FR33DY  13.06.2007 09:32:32 
-- ndR` -
Thx for Kcnk -
#14- Kcnk  13.06.2007 10:03:54 
-podla mna ho znicili rodicia ako mna :-) ale teraz ide vyska ... dufam ze lahka nech mozem skillovat -
#15- NeMiQ22  13.06.2007 11:01:17 
-no ja tiez nejak nemusim ndR, ci kvoli tomu ze je francuz a tych nemam v laske alebo preco ale proste je to tak,...uznavam ze je to riaden skill a vo svete dokazal toho vela...njn pofejkoval ze konci a rekorduje dalej, asi sa mu zdalo ze si ho malo ludi vsima tak zafejkoval ze konci a teraz sa akoze znova vratil...ale na tarGetov navrat nema -
#16- butthead  13.06.2007 12:20:07 
-mozno len posielal dema ktore mal natocene, inak hrava cupy, takze -
#17- Kcnk  13.06.2007 19:10:42 
-uz asi chapem preco v South Parku tak neznasaju frantíkov xD
ShoutBox
09.03.2019 23:28:01
Zdravím - začal som znova robiť nejake edity,, ak by niekto chcel niečo editnuť tak kludne pošlite nejake demo na steam -link- -
03.03.2019 03:09:30
mas to v pm, sorry za delay, nejak sem tu nebyl -
22.02.2019 13:36:56
@Hitlooser Mala by to byť zložka s názvom resource, ktorá sa nachádza v cstrike a valve. Skús mi prosím ťa poslať tú zložku resource z cstrike a valve (Z cstrike bude možno treba aj gfx)
20.02.2019 12:52:23
@DinGo kdyz mi reknes, ktera slozka z cska je vlastne ten gui (uz mi neslouzi pamet), tak ti ho poslu. Teda pokud chces ten muj co jsem posilal v tom foru
16.02.2019 23:55:01
díky, funguje -
16.02.2019 17:24:56
KZSK GUI už nie je? - -link- Mohol by sa spraviť (alebo ak zistím ako tak môžem skúsiť)
All rights reserved 2007-2019 © by KZSK.sk # Coded by Jakub "rEs0LuTe" Sedláček. Designed by Oldřich "jab" Selner.